Forvaltning av statsgjeld

Finansdepartementet er ansvarlig for norsk statsgjeldsforvaltning, men har delegert alle operative oppgaver til Norges Bank. Banken skal med grunnlag i et mandat fastsatt av departementet dekke statens lånebehov, samt forvalte utestående statsgjeld.

Mandatet pålegger Norges Bank å utarbeide en lånestrategi som beskriver hvordan banken vil nå målet om å dekke statens lånebehov til lavest mulige kostnader innenfor rammene som er satt i mandatet. Banken skal hvert år legge fram et låneprogram som beskriver planlagt opplåning og inneholder en kalender for utstedelser.

Banken skal utarbeide offentlige kvartals- og årsrapporter om forvaltningen av statsgjelden.

Mer om statsgjelden

Publisert 6. juni 2014 14:00
Endret 8. januar 2015 12:13