Likviditetsstyring

Norges Banks likviditetsstyring har som formål å gi hovedstyrets rentevedtak et bredt gjennomslag i de kortsiktige pengemarkedsrentene. Det gjøres ved å styre nivået på bankenes reserver, det vil si bankenes innskudd i sentralbanken.

Gjennom likviditetsstyringen sørger Norges Bank for at banksystemet daglig har overskuddslikviditet som bankene plasserer som innskudd på foliokonto i Norges Bank. De kortsiktige rentene i pengemarkedet blir da liggende nær foliorenten, som er styringsrenten. Bankene får forrentet kun en viss mengde innskudd – en kvote – til styringsrenten. Summen av bankenes kvoter er lik 45 milliarder kroner. Innskudd utover kvoten blir forrentet til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank har som siktemål å holde nivået på bankenes reserver i gjennomsnitt lik 35 milliarder kroner med et intervall på ±5 milliarder kroner rundt dette nivået.

Nivået på totalkvoten og fordelingen av totalkvoten mellom bankene og hvordan kvotene beregnes, offentliggjøres i rundskriv to ganger i året.

Staten har sin konto i Norges Bank. Innbetalinger til staten reduserer bankenes reserver, mens utbetalinger fra staten øker dem. Norges Bank utarbeider en prognose for bankenes likviditet gjennom året. På grunnlag av prognosen avgjør Norges Bank om det er behov for å tilby reserver eller redusere mengden reserver i banksystemet. Det gjøres ved markedsoperasjoner. Norges Bank tilfører reserver via fastrentelån, se F-lån, og trekker inn reserver ved fastrenteinnskudd, se F-innskudd. Ved behov kan Norges Bank også ta i bruk finstyrende operasjoner for raskt å endre mengden reserver i banksystemet.

Publisert 6. juni 2014 14:00
Endret 22. mai 2015 14:33